14 பிப்., 2015

சித்தர் பாடல்கள்-5: அழுகணிச் சித்தர் பாடல்

அழுகணிச் சித்தர் பாடல்


கலித்தாழிசை


மூலப் பதியடியோ மூவிரண்டு வீடதிலே 

கோலப் பதியடியோ குதர்க்கத் தெருநடுவே

பாலப் பதிதனிலே தணலாய் வளர்த்தகம்பம்

மேலப் பதிதனிலே என் கண்ணம்மா!

விளையாட்டைப் பாரேனோ! 

கருத்துகள் இல்லை: