18 ஆக., 2015

தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி-64:

பரமுனக்கென் றெண்ணும் பழக்கமே மாறா

வரமெனக்குத் தந்தருள்என் வாழ்வே பராபரமே

கருத்துகள் இல்லை: