30 நவ., 2017

திருக்குறள்-32: ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை...

இன்றைய குறள்

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து

வேண்டும் பனுவல் துணிவு.

கருத்துகள் இல்லை: