30 நவ., 2017

திருப்புகழ்-5: திருப்புகழ் படிப்பவர் மனத்தினில் ...

தினம் ஒரு திருப்புகழ்

பொருப்பது பொடிப்பட விடுத்திடுகை வேலா
இருப்பிடம் உனக்கெது எனக்கரு ளியம்பாய்;
உருக்க நல் விழுக்குலம் ஒழுக்கமில ரேனும்

திருப்புகழ் படிப்பவர் மனத்தினில் இருப்பாம்.     

கருத்துகள் இல்லை: