30 நவ., 2017

தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி-67:

வெட்டவெளிப் பேதையன்யான் வேறுகப டொன்றறியேன்

சிட்டருடன் சேர்அனந்த தெண்டன் பராபரமே. 

கருத்துகள் இல்லை: