20 நவ., 2017

தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி-66: எவ்வுயிரும் என்னுயிர்போல் எண்ணி...

எவ்வுயிரும் என்னுயிர்போல் எண்ணி யிரங்கவும்நின்

தெய்வ அருட்கருணை செய்யாய் பராபரமே. 65.

கருத்துகள் இல்லை: