21 நவ., 2017

ஆன்மீக சிந்தனை-74: சுவாமி விவேகானந்தர்

ஒவ்வொரு உயிரிலும் தெய்வத்தன்மை மறைந்திருக்கிறது. உள்ளே மறைந்துள்ள இந்தத் தெய்வத்தன்மையை மலரச்செய்வதே மதத்தின் கடமையாகும் – சுவாமி விவேகானந்தர்

கருத்துகள் இல்லை: