15 பிப்., 2021

அறிவியல் உலகம் : பிரபஞ்சம் ஒரு பிரம்மாண்டம் !


GLORY OF UNIVERSE

12 LAKHS NUMBER OF EARTHS CAN BE FILLED INSIDE THE SUN

பிரபஞ்சம் ஒரு பிரம்மாண்டம் !

13,206 views

•Jan 28, 2021

adada asathal

343 subscribers

SUBSCRIBED

The video explain the amazing truths of the sun in a different angle which can be understood easily and the facts explained here will never be forget from our mind.

 

Grateful thanks to adada asathal and YouTube and all the others who made this video possible

கருத்துகள் இல்லை: